Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka

Informacje ogólne
Tytuł: „Czynniki Ryzyka”
ISSN: 1232-7808
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: do 5000 egz.

Punktacja
Index Copernicus: 3,62
Punktacja MNiSW: 6

Informacje o redakcji
Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz – Kierownik Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Ceniony specjalista, wniósł istotny wkład do światowych badań nad miażdżycą.

Rada redakcyjna: Radę redakcyjną pisma tworzą specjaliści z dziedziny medycyny i farmacji z różnych ośrodków w kraju i zagranicą:
prof. Aldona Dębińska-Kieć
prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach
doc. Grażyna Nowicka
prof. Michael Aviram
prof. Mirosław Dłużniewski
prof. Wojciech Drygas
prof. Mario Mancini
prof. Peter Schwandt
prof. Tomasz Guzik
prof. Piotr Socha
prof. Bogusław Okopień
prof. Władysław Sinkiewicz

Informacje o czasopiśmie
Grupa docelowa: Czasopismo jest adresowane do kardiologów, diabetologów i lekarzy POZ.

Opis czasopisma: „Czynniki ryzyka” to pismo z tradycją – ukazuje się na rynku od ponad 14 lat. „Czynniki ryzyka” zamieszczają prace poglądowe, oryginalne, kazuistyczne i inne; dotyczące szeroko rozumianej problematyki patogenezy miażdżycy, jej leczenia, epidemiologii, profilaktyki, roli żywienia itp.Pismo posiada solidną podstawę merytoryczną, dzięki której przetrwało wiele lat mimo zmieniających się warunków ekonomicznych. Dzisiaj we współpracy z wydawnictwem Medical Education pismo zyskuje coraz większą liczbę zwolenników.

Zasady recenzowania

Wszystkie prace oceniane są przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor.

W przypadku prac powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); relacje podległości zawodowej; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Prace niezgodne z zasadami zostaną zwrócone autorom w celu poprawienia.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma oraz w każdym numerze czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.Dystrybucja czasopisma: Prenumerata oraz dostępność na sympozjach i konferencjach w całym kraju.

Wydawnictwa towarzyszące: Reprinty oraz wydania specjalne.