Kardiologia w praktyce

Kardiologia w praktyce

Informacje ogólne
Tytuł: „Kardiologia w Praktyce”
ISSN: 1643-9961
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: do 7000 egz.
Cena: 15 PLN


Punktacja
Index Copernicus: 28.15
MNiSW: 4,0


Informacje o redakcji
Redaktor naczelny: Dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Rada naukowa:

prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
dr n. med. Agnieszka Ciarka
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
dr hab. n. med. Jacek Imiela
prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
dr hab. n. med. Ewa Orłowska-Baranowska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski

Lista recenzentów
1. dr n. med. Piotr Abramczyk
2. dr hab. n. med. Marianna Bąk
3. dr n. med. Agnieszka Ciarka (Belgia)
4. dr n. med. Krzysztof Dęmbe
5. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak
6. dr n. med. Renata Główczyńska
7. dr n. med. Hubert Gurba
8. prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
9. dr hab. n. med. Mariusz Jasik
10. dr n. med. Piotr Jędrusik
11. dr n. med. Anna Kaczyńska
12. dr n. med. Edward Koźluk
13. dr n. med. Piotr Lodziński
14. prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
15. dr n. med. Tomasz Ostrowski
16. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
17. dr hab. n. med. Piotr Religa (Szwecja) 
18. dr hab. Maciej Siński
19. dr n. med. Bartosz Symonides
20. dr hab. n. med. Grzegorz Styczyński
21. dr hab. n. med.  Cezary Szmigielski
22. dr n. med. Marcin Szulc 
23. dr n. med. Piotr Ścisło
24. dr n. med. Mariusz Tracz


Informacje o czasopiśmie
Grupa docelowa: Pismo jest adresowane do lekarzy ogólnie praktykujących (rodzinnych, pierwszego kontaktu, internistów), nie będących specjalistami z dziedziny kardiologii.


Opis czasopisma: Zadaniem „KwP” jest przekazywanie najnowszych poglądów z zakresu diagnostyki (działy „Elektrokardiografia” i „Echokardiografia”) i leczenia chorób układu krążenia (działy „Wady serca”, „Farmakologia Kliniczna”) oraz ukazywanie współczesnych trendów w kardiologii ze szczególnym naciskiem na kierunki rozwoju mające charakter interdyscyplinarny (działy „Kardionefrologia”, „Nadciśnienie i medycyna metaboliczna”). Dodatkowe treści zawarte w „KwP” to np. opisy interesujących przypadków klinicznych, bardziej lub mniej typowych.

Zasady recenzowania

Wszystkie prace oceniane są przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor.
W przypadku prac powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); relacje podległości zawodowej; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Prace niezgodne z zasadami zostaną zwrócone autorom w celu poprawienia.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma oraz w każdym numerze czasopisma.
Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Dystrybucja czasopisma: Prenumerata

Wydawnictwa towarzyszące: –

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PRAC

FORMULARZ RECENZJI

LISTA RECENZENTÓW 2016


 

Cena w prenumeracie: 64.00 PLN