Kardioprofil

Kardioprofil

Informacje ogólne
Tytuł: „Kardioprofil”
ISSN: 1731-2280
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: do 10 000 egz.
Cena: 18 PLN


Punktacja

Index Copernicus: 20.42
MNiSW: 3,0


Informacje o Redakcji
Redaktor naczelny: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i Przewodniczący ds. wyłączeń terapeutycznych Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie przy Ministerstwie Sportu.


Rada redakcyjna: W Radzie redakcyjnej zasiadają wybitni przedstawiciele wielu dyscyplin medycznych – kardiolodzy i lipidolodzy, biochemicy i specjaliści od nadciśnienia tętniczego, znawcy elektrofizjologii, echokardiografii, problemów metabolicznych, fizjologii i medycyny sportowej, a także diabetolodzy:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
dr hab. n. med. Wojciech Braksator
dr hab. n. med. Leszek Bryniarski
prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska
prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
prof. dr hab. n. med. Jacek Dubiel
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
prof. dr hab. n. med. Zenon Gawor
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
dr hab. n. med. Marcin Grabowski
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Barbara Idzior-Waluś
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
prof. dr hab. n. med. Maciej Karolczak
prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
dr n. med. Jarosław Król
dr n. med. Hubert Krysztofiak
dr hab. n. med. Marek Kuch 
prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz
prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
dr n. med. Piotr Rozentryt
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
dr  hab. n. med. Tomasz Stompór
prof. dr hab. n. med. Wiktor B. Szostak
dr n. med. Maria Śnieżek-Maciejewska
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
prof. dr hab. n. med. Bogna Wierusz-
Wysocka
prof. dr hab. n. med. Bogdan Wyrzykowski
prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz


Informacje o czasopiśmie
Grupa docelowa: „Kardioprofil” to pismo specjalistyczne o zasięgu ogólnopolskim, skierowane do lekarzy praktyków zainteresowanych różnymi aspektami kardiologii (profilaktyką, diagnostyką, terapią).


Opis czasopisma: Zgodnie z przeznaczeniem pisma zawartość merytoryczna stanowi odpowiedź na najczęstsze pytania i potrzeby lekarzy. Wynika z tego również praktyczne ujęcie tematów i aktualność informacji podawanych w artykułach. Na łamach pisma rozpatrywane są zagadnienia żywotnie interesujące lekarzy, m.in. najnowsze koncepcje kliniczne, opis konkretnych sytuacji klinicznych wraz z uzasadnieniem wyborów diagnostycznych i terapeutycznych; omówienia badań klinicznych wraz ze wskazaniem, co oznaczają dla lekarza praktyka; Akademia Zdrowego Żywienia – prezentacja aktualnych koncepcji żywieniowych i ich implikacji klinicznych; echokardiografia i elektrofizjologia w praktyce; telemedycyna oraz Internet – korzyści z codziennego użytkowania. Ponadto porady sportowe, psychologiczne i wiele innych.

Zasady recenzowania
Wszystkie prace oceniane są przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor.
W przypadku prac powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); relacje podległości zawodowej; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Prace niezgodne z zasadami zostaną zwrócone autorom w celu poprawienia.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma oraz w każdym numerze czasopisma.
Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Dystrybucja czasopisma: Prenumerata oraz dostępność podczas sympozjów i konferencji kardiologicznych w całym kraju.


Wydawnictwa towarzyszące: Reprinty, wydania specjalne, książki z serii „Biblioteka Kardioprofilu”.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PRAC

FORMULARZ RECENZJI

LISTA RECENZENTÓW 2016

ZASADY RECENZOWANIA PRAC W KARDIOPROFILU

Cena w prenumeracie: 63.00 PLN