Migrena news

Migrena news

Migrena news
ISSN 2544-9516
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 
Cena: 19 PLN
Cena w prenumeracie: 60 PLN

Czasopismo ukazuje się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy.

Informacje o redakcji
Redaktor naczelny: Dr hab. n. med. Izabela Domitrz

Rada naukowa: 
Dr hab. n. med. Maria Łukasik
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek – Szewczyk
Prof. dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Dr n. med. Maria Magdalena Wysocka – Bąkowska


Informacja o czasopiśmie:
Czasopismo w założeniu skierowane jest do szerokiej rzeszy lekarzy, nie tylko neurologów, lecz także wszystkich specjalistów zajmujących się pacjentami z bólem głowy, oraz do osób zainteresowanych tą tematyką.
Na łamach czasopisma publikowane są prace poglądowe, w których autorzy omawiają ciekawe i ważne problemy związane z bólami głowy, przede wszystkim z migreną, ale także – w założeniu – z innymi samoistnymi (pierwotnymi) i objawowymi (wtórnymi) bólami głowy; opisy przypadków pacjentów z dominującym objawem w postaci bólu głowy; prace oryginalne, zarówno badawcze, jak i doświadczenia własne dotyczące postępowania terapeutycznego.

Dystrybucja: prenumerata indywidualna, konferencje, sympozja, prenumerata sponsorowana.

 

Cena w prenumeracie: 60.00 PLN