MS report

MS report

Informacje ogólne
Tytuł: „MS report”

ISSN: 1899-8666

Częstotliwość: kwartalnik

Nakład: 700 egz.

Cena: 37 PLN

General information:
Title: „MS Report”
Frequency: quarterly journal
Circulation: 700 copies

Punktacja: 

Index Copernicus: 25.02
MNiSW: 2

Informacje o Redakcji

Redaktor naczelna: prof. Dagmara Mirowska-Guzel


Editor-in-chief:
prof. Dagmara Mirowska-Guzel

Rada Naukowa:
prof. Halina Bartosik-Psujek (Lublin, Polska)
prof. Anna Członkowska (Warszawa, Polska)
prof. Wojciech Kozubski (Poznań, Polska)
prof. Jacek Losy (Poznań, Polska)
prof. Zdzisław Maciejek (Bydgoszcz, Polska)
dr hab. Maciej Niewada (Warszawa, Polska)
prof. Andrzej Potemkowski (Szczecin, Polska)
prof. Danuta Ryglewicz (Warszawa, Polska)
prof. Klaus Schmierer (Londyn, Wielka Brytania)
dr Jacek Zaborski (Warszawa, Polska)
dr hab. Beata Zakrzewska-Pniewska (Warszawa, Polska)
prof. Tjalf Ziemssen (Drezno, Niemcy)

Editorial Board:
prof. Halina Bartosik-Psujek (Lublin, Poland)
prof. Anna Członkowska (Warsaw, Poland)
prof. Wojciech Kozubski (Poznań, Poland)
prof. Jacek Losy (Poznań, Poland)
prof. Zdzisław Maciejek (Bydgoszcz, Poland)
dr hab. Maciej Niewada (Warsaw, Poland)
prof. Andrzej Potemkowski (Szczecin, Poland)
prof. Danuta Ryglewicz (Warsaw, Poland)
prof. Klaus Schmierer (London, United Kingdom)
dr Jacek Zaborski (Warsaw, Poland)
dr hab. Beata Zakrzewska-Pniewska (Warsaw, Poland)
prof. Tjalf Ziemssen (Dresden, Germany)

Informacje o czasopiśmie:
Czasopismo „MS report” jest skierowane do neurologów, szczególnie tych opiekujących się chorymi na stwardnienie rozsiane (SM) oraz do lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematyką związaną z chorobą, między innymi do lekarzy internistów i lekarzy rodzinnych. Czasopismo poświęcone jest szeroko rozumianym zagadnieniom związanym z SM, w tym np. diagnostyce, leczeniu, w tym metodom oceny jego skuteczności i bezpieczeństwa, wszelkim nowościom w zakresie terapii choroby. Zachęcamy środowisko medyczne do dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, sugestiami i wiedzą. Drukujemy artykuły poglądowe, oryginalne i opisy przypadków. W ramach pisma drukowana jest także część skierowana do pacjentów, poruszająca ważne dla chorych kwestie związane z SM, jego symptomatologią, diagnostyką, możliwościami leczenia farmakologicznego i ewentualnie innymi formami terapii. 

About journal:
„MS report” is a scientific journal issued for neurologists, medicine physicians and general practitioners who are involved in the care of patients’ suffering from multiple sclerosis (MS). The journal addresses the broad spectrum of subjects related to the area of MS including diagnostics, safety and efficacy of treatment strategies as well as new and upcoming therapies of this disease. By facilitating the discussions of various aspects of the disease we would like the journal to become a communication platform that would give a view at the disease from Polish perspective, which often is quite different from that of other European countries or the US. We invite all the stakeholders to take an active part in the discussion by sharing the ideas, thoughts and comments. We accept review articles, original research manuscripts and case studies. In the section dedicated for the patients we publish informative articles on MS, its symptomatology, diagnostics, treatment and new forms of therapy. We hope that the letters to editors will serve as a point of reference to discuss problems the caring physicians and MS patients face. Our aim is to develop an electronic version of the journal.

Zasady recenzowania
Wszystkie prace oceniane są przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor.
W przypadku prac powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); relacje podległości zawodowej; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Prace niezgodne z zasadami zostaną zwrócone autorom w celu poprawienia.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma oraz w każdym numerze czasopisma.
Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Lista recenzentów MS Report w roku 2015:

Dr n. med. Marta Dąbrowska-Bender

Dr n. med. Dominik Golicki

Dr hab. n. med. Marek Gołębiowski

Dr hab. n. med. Grzegorz Basak

FORMULARZ RECENZJI

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PRAC W PIŚMIE MS REPORT

LISTA RECENZENTÓW 2016

Dystrybucja czasopisma: Prenumerata