Neuropsychiatria - przegląd kliniczny

Neuropsychiatria – przegląd kliniczny

Informacje ogólne
Tytuł: “Neuropsychiatria – przegląd kliniczny”
ISSN 2080-4091
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 6000 egz. 
Cena: 20,00 PLN
Index Copernicus: 3,61
MNiSW: 4

Informacja o Redakcji


Redaktor naczelny: Prof. WUM dr hab. n. med. Bartosz Łoza

Rada Redakcyjna: 

Przewodniczący
Prof. Andrzej Czernikiewicz (Lublin)

Prof. Aleksander Araszkiewicz (Bydgoszcz)
Prof. Dov R. Aleksandrowicz (Izrael)
Prof. Andrzej Bogucki (Łódź)
Prof. Teofan Domżał (Warszawa)
Prof. Jan Kochanowski (Warszawa)
Prof. Blanka Kores-Plesničar (Słowenia)
Prof. Jerzy Landowski (Gdańsk)
Prof. Henry Zvi Lothane (Nowy Jork)
Prof. Tadeusz Nasierowski (Warszawa)
Prof. Małgorzata Rzewuska (Warszawa)
Prof. Jerzy Samochowiec (Szczecin)
Prof. Tomasz Sobów (Łódź)
Prof. Adam Stępień (Warszawa)
Prof. Agata Szulc (Białystok)


Informacje o czasopiśmie

Czasopismo jest skierowane do klinicystów, praktyków psychiatrii, psychoterapii, neuropsychiatrii i neuropsychologii. Stworzenie pisma integrującego efekty kliniczne z ich podstawami, a zwłaszcza z podstawami psycho- i neuroizjologicznymi, łączącego celowość działań diagnostycznych z metodami leczenia jest najważniejszym założeniem Redakcji. Ufamy, że jedność neuropsychiatryczna, która legła u podstaw nowożytnej psychiatrii, jest nadal najeektywniejszym obszarem badań. Ostatecznie, trudno byłoby zakładac inne plany edytorskie niż przydatność kliniczna drukowanej wiedzy. 
Pismo powstało więc jako forum nieskrępowanej wymiany wiedzy, poglądów i idei badaczy i klinicystów. Tego typu wolność jest czymś bezcennym w rozwoju każdej dyscypliny medycznej.

Dystrybucja: prenumerata, sympozja, kongresy

Zapraszamy na stronę ineternetową 
www.neuropsychiatria.net

Cena w prenumeracie: 76.00 PLN