Vertigoprofil

Vertigoprofil

Informacje ogólne
Tytuł: „Vertigoprofil”
ISSN: 1898-0554
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: do 3 500 egz.
Cena: 15 PLN


Punktacja
Index Copernicus: 2,47

Informacje o redakcji
Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński. Redaktor naczelny czasopisma zajmuje się edukacją w dziedzinie zawrotów głowy od ponad 30 lat (wydał m.in. wspólnie z B. Latkowskim w PZWL już w 1973 r. książkę „Zawroty głowy”, a w 2005 r. był redaktorem nowego podręcznika w tej dziedzinie pt. „Zawroty głowy”, wydanego również przez PZWL).


Rada redakcyjna: 
prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera
prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Janczewski
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
prof. dr hab. n. med. Bożydar Latkowski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Makowski
prof. dr hab. n. med. Walenty Nyka
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala
prof. dr hab. n. med. Ludmiła Pośpiech
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak


Do rady naukowej czasopisma zaproszono kilkunastu otolaryngologów i neurologów, aktualnych lub emerytowanych kierowników katedr i klinik akademickich, znawców zawrotów głowy, co zapewni odpowiedni poziom czasopisma.


Informacje o czasopiśmie
Grupa docelowa: Czasopismo jest skierowane do neurologów i otolaryngologów, lekarzy pierwszego kontaktu i rodzinnych.


Opis czasopisma: „Vertigoprofil” to kwartalnik poświęcony problematyce zawrotów głowy i pokrewnych zaburzeń otoneurologicznych. Pierwszy numer ukazał się w maju 2007 r. Inicjatywa wydawania tak ukierunkowanego czasopisma wynika z faktu, iż zawroty głowy (vertigo) dotykają wiele osób – zwłaszcza – chociaż nie jedynie, w starszym wieku. Zawroty głowy stanowią przedmiot zainteresowania dwóch specjalności, t.j. otolaryngologii i neurologii, których granice określa się jako otoneurologię lub neurootologię. Zawroty głowy są objawem nieswoistym, a ich przyczyny są bardzo różne. Podłoże zawrotów stanowi zaburzenie (organiczne lub czynnościowe) na różnych poziomach układu równowagi, czyli układu przedsionkowego (ang. vestibular system). Sprawia to, że zawroty są zwykle niełatwym problemem pod względem diagnostycznym i terapeutycznym. Mimo znacznego rozpowszechnienia zawrotów głowy i obszernego zaplecza naukowego badającego ich mechanizmy i przyczyny, codzienna praktyka kliniczna w tej dziedzinie jest wciąż niezadowalająca. Zawroty są nadal problemem kłopotliwym, niezbyt rozumianym, sprawiającym liczne trudności. Inicjatorzy wydania „Vertigoprofilu” są przekonani, że poświęcenie im oddzielnego czasopisma może przyczynić się do właściwej edukacji w tej dziedzinie, a także sprzyjać podejmowaniu odpowiednich badań w krajowych ośrodkach, pogłębieniu współpracy zaangażowanych tu specjalistów i właściwej wymianie ich doświadczeń.W chwili obecnej treść poszczególnych numerów wypełniają artykuły przeglądowe napisane przez odpowiednich specjalistów na zaproszenie redakcji. Autorzy artykułów przedstawiają tam aktualne problemy diagnostyczne i terapeutyczne zawrotów na podstawie własnych doświadczeń i najnowszego piśmiennictwa. W przyszłości przewidujemy publikowanie oryginalnych badań naukowych, a także przypadków kazuistycznych. Czasopisma tego rodzaju nie było dotąd w naszym piśmiennictwie.


Dystrybucja czasopisma: 
prenumerata, prenumerata sponsorowana, konferencje i sypomzja

Lista recenzentów kwartalnika Vertigoprofil w 2015 r.